Nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie

Súhlasom so zdieľaním vašich údajov nám poskytujete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšenie, analýzu a marketing na tejto webovej stránke. Ďalej súhlasíte s prenosom údajov tretím stranám a mimo EÚ. Vyhlasujeme, že údaje, ktoré ste poskytli informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie

Súhlasom so zdieľaním vašich údajov nám poskytujete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšenie, analýzu a marketing na tejto webovej stránke. Ďalej súhlasíte s prenosom údajov tretím stranám a mimo EÚ. Vyhlasujeme, že údaje, ktoré ste poskytli informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Dajte nám vedieť, ktoré údaje nám a našim partnerom povoľujete spracúvať.


Technické údaje

Trvalo zapnuté

Webové stránky potrebujú na správne fungovanie technické údaje. Bez týchto údajov by nebolo možné napríklad na vyhľadávanie, prehrávanie videa alebo dokončenie objednávky v e-shope.

Analytické a štatistické údaje

Analytické a štatistické údaje nám pomáhajú pochopiť, ktoré funkcie sú vaše obľúbené, čo je na stránka nefunguje, aké zariadenia používate na zobrazenie stránky a mnoho ďalšieho.

Marketingové dáta

Marketingové údaje nám hovoria, na ktoré reklamy ste klikli alebo ako sa darí našim kampaniam. kampane v sociálnych médiách sú úspešné.

Zavřít
Navštíviť E-shop

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost VÍNO HRUŠKA s.r.o., č.p. 143, 696 71 Blatnička , Česká republika,IČO: 27715591, DIČ: CZ27715591, C 54024 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny a název organizace.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s výše uvedeným účelem přímého marketingu, a to po dobu 2 let od otevření obchodního sdělení zasílaného správcem nebo od provedení posledního nákupu, pokud tento souhlas neodvoláte dříve. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: marketing@vinohruska.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci a společnosti zajištující rozesílání obchodních sdělení a newsletterů. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: marketing@vinohruska.cz či písemně na adrese sídla správce. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. Vaše práva a další informace o zpracování osobních údajů jsou podrobně rozepsány v Zásadách zpracování osobních údajů správce dostupných na webových stránkách správce, kterými se správce řídí.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete výše (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen zaslat novinky ve společnosti a nové produkty) Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.